Měsíčník

Ostrovský měsíčník je periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydavatelem Ostrovského měsíčníku, informačního magazínu, který je zdarma distribuován do schránek v ostrovských domácnostech, je od ledna 2019 Dům kultury Ostrov.

Ostrovský měsíčník vychází pravidelně každý měsíc v nákladu 8 700 kusů. 
Registrační značka: MK ČR E 16035

Odpovědná osoba

Ing. Miroslav Očenášek
ředitel Domu kultury Ostrov

miroslav.ocenasek@dk-ostrov.cz

Redakční rada

Mgr. Lenka Bardová
Mgr. Lada Bláhová
Eliška Failová
Zuzana Janecká
Ing. Josef Macke
Mgr. Jana Múčková

redakcnirada@ostrovskymesicnik.cz

Grafická úprava, tisk, distribuce

Oddych, s. r. o. 
Děpoltovická 214
362 32 Otovice

 

Kalendář akcí

Aktuality

Archiv aktualit
 

Základní informace